Creiem i confessem

Creiem i confessem

Ens anomenem Església Cristiana Bíblica, fent servir aquest nom d’una manera genèrica, no denominacionalista ni sectària, per descriure’ns com un grup de creients en el Senyor Jesu-Crist que, havent sortit fora de tot sistema religiós que no està d’acord amb les Sagrades Escriptures, ens apleguem com a Església local al seu voltant del Senyor Jesu-Crist i en obediència a la Santa Bíblia.
La nostra llengua pròpia com a Església és el català, encara que tothom té total llibertat per expressar-se en qualsevol altra llengua que sigui comprensible per la resta dels germans.

Primer. Creiem que hi ha un únic etern i veritable Déu;1 Un en essència2 i Tri en persones: Pare, Fill i Esperit Sant;3 creador i sustentador dels éssers i les coses visibles i invisibles.4

1 Dt 6:4.
2 Jn 10:30; 17:21; 2Co 3.17.
3 Mt 3:16-17; Jn 17:15:26; 2Co 13:13.
4 Col 1:16-17; Ap 4:11.
Segon. Creiem en el Senyor Jesu-Crist, l’únic Salvador i mitjancer entre Déu i els homes.5 Confessem la seva Deïtat;6 la seva veritable i pròpia humanitat; el seu naixement virginal;7 la seva vida immaculada;8 la redempció dels nostres pecats per la seva sang en la seva mort expiatòria i vicària;9 la seva resurrecció corporal;10 la seva ascensió a la glòria; el seu ministeri intercessor actual en el Cel, a favor dels redimits;11 i el seu promès retorn corporal.12
5 1Tm 2:5-6.
6 Jn 1:1-2.
7 Lc 1:35.
8 He 4:15.
9 Ef 1:7; 1 P 2:24.
10 Lc 24:1-7, 36-46.
11 Rm 8:34.
12 Lc 24:50-53; Jn 14.1-3; Fts 1:1-11.

Tercer. Creiem en l’Esperit Sant. Confessem la seva Deïtat,13 i el reconeixem com l’únic vicari actual del Senyor Jesu-Crist sobre la Terra.14 Ell forma l’Església de Crist: donant convicció de pecat i il·luminant al pecador;15 guiant al penediment,16 i a la veritat que és en Crist Jesús;17 donant al pecador penedit i desitjos de salvació, el do preciós de la fe, escoltant la Paraula de l’Evangeli;18 engendra i regenera al creient, fent-lo fill de Déu i batejant-lo en el Cos de Crist;19 santifica i transforma el renascut a la imatge de Crist,20 produint el “fruit de l’Esperit”21 i repartint dons espirituals a cada renascut com ell vol.22 Ell ensenya al creient a pregar segons la voluntat de Déu<23 i el guia a tota veritat.24 I en el dia de la resurrecció, serà l’agent que vivificarà els cossos dels creients a semblança del cos de Crist,25 juntament amb el Senyor.26

13 1Jn 5:5-7; 2Co 13:13; 1Pe 1:2.
14 Jn 14:16-17, 26; 16:7/br>
15 Jn 16:8; He 6:4, 10./br>
16 Ft 5:31; 11:18; Rm 2:4./br>
17 Jn 16:13-14./br>
18 Rm 10.17; Ef 2:8: Gà 5:22./br>
19 Jn 3:5-6; 1Co 12:13; Tt 3:5-6./br>
20 Rm 8:29; 2Co 3:17-18./br>
21 Gà 5:22-23; Ef 5:9./br>
22 1Co 12:1-11./br>
23 Rm 8:26-27; Ef 6:18-19; Jd 20./br>
24 Jn 16:13./br>
25 Rm 8:11; Fl 3:21-22./br> 26 Jd 24-25

Quart. Creiem que la Bíblia és la Paraula de Déu, inerrable i infal·lible, revelada per l’Esperit Sant als sants profetes, evangelistes i apòstols que van escriure els seixanta-sis llibres canònics que la integren sota la seva inspiració, i als quals va protegir de tot error o contradicció en la seva tasca.27 I que aquests llibres inspirats han estat preservats purs al llarg dels segles per la seva cura i providència especials en els anomenats “Text Masorètic”, per l’Antic Testament, i “Textus Receptus”, per al Nou Testament. Per això les Sagrades Escriptures són l’única autoritat i regla de fe, doctrines, pràctiques, forma de govern eclesiàstic i disciplina, per als cristians i per a les Esglésies Cristianes Bíbliques.28

27 Ps 12:6; Rm 3.1-2; 2Tm 3:16-17; 2Pe 1:16-21; Jn 10:35b; Ap 22:18-19, comp. Dt 4:2; Ps 119:89-90; 1Pe 1:23-25.
28 Mt 22.29; Jn 5:39; 1Te 2:13; 1Co 4:6b; 1 Pe 4.11, comp. 1Tm 3:14-16.

Cinquè. Creiem que Déu va crear directament tots els éssers, i les coses, visibles i invisibles, en set dies literalment, com es descriu al llibre del Gènesi; i que el que Déu va crear en el seu origen era “molt bo”.29 Rebutgem com a falses la “teoria de l’evolució”, i el “teisme evolucionista”, així com la “teoria de l’interval”.

29 Gn 1:1-31; Ne 9:6; Jr 31:35-36; Rm 1:25; Ap 4:11.

Sisè. Creiem que els àngels són éssers reals, amb una personalitat individual. La Bíblia ens parla de l’arcàngel Miquel i els sants àngels de Déu, per un costat, i de Satanàs i els dimonis, per l’altre.30 També es parla de Gabriel.31 La Bíblia ens parla de Satanàs com l’autor de la caiguda i del pecat;32 ell és l’enemic declarat de Déu i dels homes,33 i és condemnat per a sempre amb tots els dimonis i els incrèduls.34

30 Dn 10:10-13, 20-21; Mt 4:11; Lc 15:10; Mt 25:31; He 1:4-14; Jd 9.
31 Lc 1:26.
32 Is 14:12-15; Ez 28:13-19, comp. 1Tm 3:6; 2Pe 2:4; Jd 6.
33Jb 1:6-12; Mt 4:2-1; 2Tm 2.26.
34 Mt 25:41; Ap 13:8-9; 20:10; 21:8.

Setè. Creiem que l’home va ser creat directament per Déu del pols de la terra en el sisè dia de la Creació.35 Creat sense pecat,36 l’home va ser temptar per Satanàs al jardí de l’Edèn, va caure de la seva justícia i va quedar en una condició de pecat.37 Aquesta imatge moral i espiritualment caiguda ha estat heretada per tot el llinatge humà,38 que es troba en una condició de total depravació.39 L’home, mort en les ofenses i els pecats,40 i sense poder aconseguir la glòria de Déu,41 és del tot incapaç de salvar-se per ell mateix.42

35 Gn 1:26-29.
36 Ecl 7:29.
37 Gn 3.1-24.
38 Gn 5:3; Ps 51:5; Rm 5:12.
39 Is 1:2-6; Ef 2:1-3.
40 Rm 6:23a; Ef 2:1-3.
41Rm 3:23.
42 Ps 49:1-12; Jb 14:4; Pr 20:9; Jn 15:5

Vuitè. Creiem que la salvació és únicament per la gràcia de Déu, no per obres humanes. La salvació de l’home és un regal de Déu.43 L’obra redemptora la va portar a terme el Senyor Jesu-Crist morint vicàriament sobre la Creu del Calvari per expiar els nostres pecats i portar-nos a Déu.44 La salvació es rep per la fe, que inclou penediment vers Déu i fe en el Senyor Jesu-Crist,45 i això esdevé una realitat per la gràcia de Déu vers el pecador.46 La salvació es consolida en l’experiència personal del nou naixement que Déu produeix en el cor de tot aquell que rep a Crist Jesús,47 que és fet fills de Déu.48 L’obra de la salvació inclou la justificació,49 la reconciliació,50 la regeneració,51 l’adopció52 i la santificació.53

43 Gn 3:15; Rm 3:24; 5:15-19.
44 Is 53; Jn 1:29-36; 1Pe 1:18-20; 1Jn 2:2; 4:10; 1Pe 3:18.
45 Ft 20:21.
46 Rm 2:4; Ef 2:8-10.
47 Jn 1:12-13; 3:1-18; Ef 1:13-14.
48 Rm 8:9-17; Gà 4:4-7; 1Jn 3:1-2; 5:1-4.
49 Rm 5:1-2.
50 2Co 5:18-20.
51 1Pe 1:3.
52 Gà 5:4; Ef 1:4-6.
53 Rm 6:22.

Novè. Creiem que les bones obres són el fruit visible de la fe, de la salvació rebuda i experimentada per la regeneració espiritual, i constitueixen l’evidència de la beneïda experiència de la santificació. Són posteriors a l’experiència de la conversió, i han estat preparades amb el propòsit que els fills de Déu caminen en elles.54

54 Jn 6:28-29; Ef 2:10; 2Tm 3:16-17; Tt 2:14; Jm 1:22-27; 2:14-26 i 4:17; 3Jn 11; Ap 20:12-15.

Desè. Creiem, d’acord amb les Sagrades Escriptures, en la seguretat de la salvació, felicitat i benedicció eterna dels salvats, que són preservats pel poder del Senyor;55 i la condemnació i càstig etern dels pecadors que rebutgin voluntàriament la gràcia i l’amor de Déu i la salvació que es troba en Crist Jesús.56

55 Jn 6:37-39; 10:27-29; Rm 8:29-39; 1Co 1:4-9.
56 Jn 3:18-20, 36; Lc 16:19-31; Ft 2:1-3; 10:26-31; 1Jn 5:12; Ap 21:7-8.

Onzè. Creiem en la segona vinguda corporal del Senyor Jesu-Crist en els aires per recollir a la seva Església abans de la tribulació,57 ressuscitant els morts i transformant juntament els que visquin, per establir el seu tribunal recompensador58 i celebrar les noces de l’Anyell;59 en la seva vinguda visible a la Terra amb els seus sants per jutjar les nacions i establir el seu regne mil·lenari,60 al que succeiran la resurrecció final, el judici dels incrèduls davant el gran Tron Blanc,61 els Cels nous i la Terra nova, i l’estat etern.62

57 Jn 14:1-3; 1Te 4:16-17; Ap 3:10.
58 Rm 14:10; 1Co 3:6-15; 4:1-5; 2Co 5:10; Ap 22:12.
59 Ef 5:25-27; Ap 19:7-9.
60 Mt 25:31-46; Lc 1:32-33; Za 4:3-11; Ap 19:11-16; 20:1-6.
61 Jn 5:28-29; Ap 20:11-15.
62 Ap 21:1-22:5.

Dotzè. Creiem que l’Església és el cos de Crist, el qual n’és el seu fonament, cap, Senyor, únic gran sacerdot i Espòs.63 És una casa espiritual,64 no denominacionalista ni sectària; sigui considerada com l’Església Una o bé cada església local, plenament autònoma de les altres.65 És columna i suport de la Veritat.66 Els seus principals propòsits són predicar,67 defensar i confirmar l’Evangeli.68 La seva forma de govern és Teocràtica69-Bíblica70-Congregacional.71 Els seus oficials són els pastors, ancians o supervisors, i els diaques.72 Les seves ordenances són el baptisme per immersió dels creients,73 i el memorial del Sopar del Senyor, amb pa i vi, on participen tots els membres de l’església en plena comunió.74

63 Ef 1:22-23; 4:15-16; 5:23; Col 1:18; 1Co 12:12-13, 27; Jn 3:27-29; 2Co 11:2; Ef 5:25-33; Ap 19:7-9.
64 He 3:6; 1P 2:5.
65 Mt 16:18; Ft 9:31; 14:23; Fl 1:1; Flm 1:2.
66 1Tm 3:15.
67 Mc 16:15-16.
68 Fl 1:7.
69 Jn 6:37-45; Mt 16:17; Ef 2:18-22; Ef 1:17-23; 5:23-24; Ft 13:2-4; 16:6; Rm 15:13; 1Co 2:10-16.
70 Rm 12:7b; 1Pe 4:11; 2Te 2:15-17; 3:6, 14, 15.
71 Ft 6:1-7; 11:27-30; 15:1-32.
72 Fl 1:1; 1Tm 3:1-13; Tt 1:5-9; Ft 20:17-18.
73 Mt 28:18-20; 1Pe 3:21b; Mc 16:15-16; Rm 6:4; Col 2:12.
74 Mt 26:16-19; 1Co 11:23-32; Ft 2:42.

Tretzè. Creiem que tots els renascuts s’han de separar del pecat i la mundanalitat,75 per dedicar-se a agradar i servir Déu.76 Per això ens separem personalment i eclesiàsticament de tota apostasia i/o associació amb aquells que han negat la fe, i la denunciem, així com de tota associació amb aquells transigeixen o cooperen amb els apòstates, ecumènics o els anomenats “carismàtics”.77

75 1Pe 1:15-17; Rm 12:9; Tt 2:11-12.
76 Rm 12:1-2; He 13:13-16.
77 Mt 7:15; Rm 16:17; 2Co 6:14-7:1; Col 2:8; 2Pe 2:1-3; 3:15-18.

Catorzè. Creiem en la unitat espiritual substancial dels renascuts78 i la vocació d’aquests a la unitat de la fe en doctrina i pràctiques, per a manifestar la plena comunió fraternal.79 La nostra base de comunió es troba en la persona del Senyor Jesu-Crist,80 i en les Sagrades Escriptures.81

78 1Co 12:13; Ef 4:3-4.
79 Ft 2:42; 2Te 2:15-17; Ef 4:1-6; Fl 2:1-4.
80 1Jn 1:1-3; Jn 17:21
81 Ef 4:15; Jn 17:17.